Thành tích nhà trường

* Tư tưởng chính trị.

100% cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định, luôn rèn luyện và nâng cao phẩm chất đạo đức lối sống. Cán bộ Công nhân viên chức phải nghiêm túc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao đạo đức cách mạng “ Cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư”, ngăn chặn kịp thời sự suy thoái về đạo đức, lối sống, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, vi phạm về đạo đức nhà giáo. Tập thể cán bộ giáo viên chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

* Chất lượng năm học 2018-2019.

Tổ chức thi, giao lưu thể thao, văn nghệ, ẩm thực tại UBND xã EaTar nhân ngày: “Đại đoàn kết dân tộc” đạt giải nhất cấp xã.

Tham gia thi giao lưu: “ chúng em yêu Tiếng Việt” cấp huyện đạt giải khuyết khích.

Tham gia thi thể thao cấp huyện đạt giải nhất toàn đoàn; có học sinh tham gia thi cấp tỉnh.( Môn bơi, nhảy bật xa) đạt giải nhất cấp huyện, dự thi cấp tỉnh và đạt giải ba cấp tỉnh môn bơi

Tham gia hội thi tin học trẻ đạt giải khuyến khích cấp huyện.